Podmienky používania a obchodné podmienky

 1. ClimbersRoutes.com

  Prevádzkovateľom internetového portálu climbersroutes.com je Marcel Zúbrik - cw, Internátna 32, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 37 396 455 (ďalej aj len „prevádzkovateľ“).

  Internetový portál climbersroutes.com umožňuje vedenie lezeckých denníkov, evidovanie lezeckých ciest a oblastí, publikovanie lezeckého profilu, ako aj vytváranie, nákup a predaj lezeckých sprievodcov a iné služby.

  Niektoré funkcionality portálu climbersroutes.com môže využívať ktorýkoľvek návštevník, iné sú prístupné len pre registrovaných používateľov. Registrácia na portáli climbersroutes.com je bezplatná. Registrovať sa možno aj prostredníctvom externej sociálnej siete. Súčasťou a podmienkou registrácie je aj váš súhlas s týmito podmienkami používania.

  Registrovať sa môžete buď ako používateľ čo vám umožní používanie väčšiny funkcionalít portálu, vrátane vedenia lezeckých denníkov, kúpy sprievodcov a tvorby bezplatných sprievodcov, alebo ako autor, čo vám okrem oprávnení používateľa umožní aj vytvárať platených sprievodcov a podieľať sa na výnosoch z ich predaja.

  Pri vypĺňaní registračného formulára ste povinní poskytnúť o sebe len úplne, pravdivé a aktuálne informácie.

  Vyhradzujeme si právo neakceptovať vašu registráciu. Registrácie neakceptujeme najmä ak uvádzané údaje porušujú práva duševného vlastníctva tretích osôb, alebo ak vaše konto bolo už v minulosti zrušené pre porušenie podmienok používania.

 2. Podmienky používania a obchodné podmienky

  1. Všeobecné podmienky pre používateľov

   1. Práva a povinnosti používateľov

    Portál climbersroutes.com vám poskytuje možnosť vyhľadávať lezecké cesty, mapy ciest a lezeckých sprievodcov, viesť si lezecký denník, vytvárať z fotografií lezecké mapy ciest, lezeckých sprievodcov, ako aj nakupovať lezeckých sprievodcov. Za týmto účelom vám portál climbersroutes.com poskytne nástroje na vyhľadávanie, zapisovanie, zdieľanie a komentovanie ciest, máp ciest, sprievodcov a publikovanie lezeckého profilu.

    Servery a ostatné zariadenia portálu climbersroutes.com sa snažíme udržať v chode pokiaľ možno nepretržite, krátkodobé odstávky sú však nevyhnutné z dôvodu bezpečnostných upgradov softvéru a údržby a výmeny hardvéru, riešenia havárií, výpadku elektrickej energie, či živelnej pohromy. Nezaručujeme nepretržitú prevádzku a konektivitu portálu climbersroutes.com. Nezodpovedáme za akékoľvek škody, či nemateriálne ujmy v súvislosti s výpadkom konektivity portálu climbersroutes.com.

   2. Nákup sprievodcov

    Nakupovať Sprievodcov môžu len registrovaní používatelia. Nákup prebieha vložením do košíka, zadaním dodacích a fakturačných údajov, spôsobu platby a zrealizovaním platby.

    Každý sprievodca je k dispozícii bezplatne na prezretie on line, avšak bez formátovania do tlače. Máte teda možnosť pred zakúpením skontrolovať si všetky informácie ktoré budú v zakúpenom Sprievodcovi.

    Spoplatnená verzia sprievodcu je formátovaná pre tlač a ponúkaná buď v podobe PDF súboru alebo v tlačenej verzii. K cene tlačenej verzie bude pripočítané poštovné a balné.

    Používateľ, ktorý si stiahne spoplatneného Sprievodcu v podobe PDF súboru alebo zakúpi tlačenú verziu Sprievodcu, získava nákupom automaticky možnosť sťahovať prípadné novšie verzie Sprievodcu v podobe PDF súboru po dobu 6 mesiacov od dátumu objednávky. Jednotlivé verzie sú označené pojmom Revízie, pričom číslo Revízie predstavuje posledné číslo názvu stiahnutého PDF súboru spolu s dátumom a číslom uvedeným v PDF súbore na prvej strane dole.

    Kúpou PDF verzie sprievodcu získavate oprávnenie na vytlačenie jeho kópie pre vlastnú potrebu tak, aby v každom čase existovala len jedna kópie každej Revízie. PDF súbor ani jeho výtlačky nesmiete ďalej šíriť.

   3. Záruka a zodpovednosť

    Sprievodcovia a ich časti sú autorskými dielami a nie výrobkami alebo službami. Na informácie v nich obsiahnuté neposkytujeme záruku a Sprievodcov nie je možné reklamovať z dôvodov nespokojnosti s údajmi a informáciami, ktoré obsahujú. Môžete však reklamovať vady jednotlivých Blokov sprievodcu, ktoré vznikli pri automatizovanom prevode dát do podoby pripravenej na tlač. Môžete žiadať buď o opravu daných Blokov, alebo o vrátenie ceny vo výške zodpovedajúcej vadným Blokom.

    Prevádzkovateľ portálu climbersroutes.com nekontroluje obsah sprievodcov pokiaľ ide o ich súlad so skutočnosťou a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť z používania Sprievodcov alebo v súvislosti s ním.

   4. Autorské práva

    Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne climbersroutes.com je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne či licenčne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

    Ako používateľ týchto stránok môžete obsah zobrazovať a používať pre vlastnú potrebu, nesmiete ho však ďalej šíriť či už elektronicky alebo na hmotnom nosiči, bez ohľadu na to či ide o šírenie za účelom zisku alebo nie.

    Zakúpením Sprievodcov môžete získať ďalšie špecifické oprávnenia, ktoré sú popísané inde v týchto podmienkach.

  2. Osobitné ustanovenia pre autorov

   Tento bod podmienok používania sa na vás vzťahuje len ak ste registrovaný ako autor sprievodcov.

   1. Autori

    Registrovať ako autor sa môžete jednoducho tak, že vo svojich nastaveniach vyplníte informácie označené ako nevyhnutné pre vyplácanie podielov z predaja Lezeckých sprievodcov. Používateľ ktorý tieto informácie nevyplnil, alebo ktorý ich nevyplnil úplne, či vyplnil neplatnými údajmi nie je považovaný za autora.

    Vytvárať sprievodcov môžete aj ak nie ste registrovaný ako autor, nevzniká vám však nárok na odmenu - podiel z výnosov predaja. Ak sa aj neskôr zaregistrujete ako autor, nemáte nárok na podiely z predaja Sprievodcov ktorých ste vytvorili predtým, než ste sa zaregistrovali ako autor.

    Ak sa vami vyplnené údajoch v registrácii autora ukážu ako chybné alebo neaktuálne, kontaktujeme vás e-mailom s výzvou na doplnenie alebo aktualizáciu týchto informácií. Ak údaje neopravíte alebo neaktualizujete do 14-tich dní od e-mailového upozornenia strácate status autora a nebudú vám pripisované žiadne ďalšie podiely. Váš status autora obnovíme na vašu žiadosť po doplnení alebo aktualizácii údajov.

   2. Všeobecne

    Úlohou portálu climbersroutes.com je poskytnúť vám možnosť vytvárať v celku alebo po častiach sprievodcov lezeckých oblastí, vrátane máp ciest a prístupov a podieľať sa na výnosoch dosiahnutých portálom climbersroutes.com z predaja lezeckých sprievodcov. Za týmto účelom vám portál climbersroutes.com v rámci svojich funkcií poskytne nástroje technologické zázemie a komunikačné prostriedky.

    Servery a ostatné zariadenia portálu climbersroutes.com sa snažíme udržať v chode pokiaľ možno nepretržite, krátkodobé odstávky sú však nevyhnutné z dôvodu bezpečnostných upgradov softvéru a údržby a výmeny hardvéru, riešenia havárií, výpadku elektrickej energie, či živelnej pohromy. Nezaručujeme nepretržitú prevádzku a konektivitu portálu climbersroutes.com. Nezodpovedáme za akékoľvek škody, prípadný ušlý zisk, stratu dát, či stratu obchodných príležitostí v súvislosti s výpadkom konektivity portálu climbersroutes.com.

    Zaväzujete sa priebežne aktualizovať informácie vo svojom profile na portáli climbersroutes.com, najmä vaše fakturačné a kontaktné údaje.

    Vaša činnosť pri tvorbe sprievodcov môže za určitých okolností predstavovať podnikanie v zmysle právnych predpisov. Sami zodpovedáte za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z vašej tvorby sprievodcov a inkasovania provízie z ich predaja cez portál climbersroutes.com; či už ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie daní a odvodov. Nevystupujeme v pozícii vášho zamestnávateľa ani platiteľa príjmu zo závislej činnosti v zmysle daňových predpisov. Neposkytujeme právne, účtovné ani podnikateľské poradenstvo; pokiaľ si nie ste istí rozsahom svojich povinností, obráťte sa odborníkov.

   3. Tvorba a predaj sprievodcov

    Sprievodcom je nazývaný súbor vzájomne súvisiacich blokov informácií. Blok tvoria informácie v podobe textu, obrázku alebo mapy ciest. Každý blok v sprievodcovi môže mať iného autora. Každý blok je autorským dielom jeho autora.

    Pri vytváraní blokov sa ako autor zaväzujete uvádzať len pravdivé informácie o ktorých ste sa osobne presvedčili, a vkladať len také nákresy, texty alebo iné diela chránené autorským právom, ktoré ste sami vytvorili alebo ku ktorým máte dostatočné oprávnenia od osoby ktoré disponuje autorskými právami k takým dielam.

    K vami vytvoreným blokom udeľujete Prevádzkovateľovi za odmenu upravenú v bode 2.2.4 výhradnú, miestne, vecne a časovo neobmedzenú licenciu na akékoľvek použitie diela, najmä na vyhotovenie jeho rozmnoženiny, rozširovanie predajom, nájmom alebo inou formou, na zmeny diela, zaradenie do súborného diela, jeho použitie na vytvorenie nových diel, alebo akýmkoľvek iným spôsobom v súlade s platným právom. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretím osobám sublicencie, alebo túto licenciu previesť alebo postúpiť na tretiu osobu.

    Všetky vytvorené bloky sú na portáli climbersroutes.com prístupné aj v sprievodcoch zadarmo, pre použitie výlučne v on-line forme a bez formátovania do tlače. Pri sprievodcoch prístupných zadarmo bude vždy zobrazené tlačidlo „Donate“ alebo „Darovať“, ktoré umožní používateľom darovať ľubovoľnú sumu za použitie daného sprievodcu.

    Vytvorené bloky prevádzkovateľ transformuje do podoby formátovaného PDF súboru alebo do tlačenej formy sprievodcu, ktoré ponúka na kúpu používateľom prostredníctvom e-obchodu. Ako autor máte nárok na odmenu z takto predaných Sprievodcov vo výške podľa nasledujúceho bodu 2.2.4.

   4. Provízia a platobné podmienky

    Autor má právo na odmenu vypočítanú ako podiel z predaja sprievodcu obsahujúceho ním vytvorený blok, a to vo výške 66% z ceny bloku. Ceny jednotlivých blokov určuje Prevádzkovateľ.

    Rovnaký podiel má autor aj na sumách darovaných používateľmi prostredníctvom tlačidla „Donate“ alebo „Darovať“.

    Nárok na podiel vzniká iba pri tých spoplatnených sprievodcoch, ktorí boli správne kúpení a zaplatení a pri ktorých nebola uplatnená reklamácia. Podiely z predaja sa vypočítavajú automaticky po prijatí platby za sprievodcu a vyplácajú sa vo výplatných termínoch po dosiahnutí sumy stanovenej autorom v jeho nastaveniach, minimálne však 20 Eur.

    Výplatnými termínmi sú 1.3. a 1.9. daného roku.

    Náklady na bankové poplatky na prevod nesie autor. Pokiaľ tieto náklady bude musieť zaplatiť prevádzkovateľ pred realizáciou prevodu, môže si ich započítať proti autorovmu nároku odmenu.

  3. Ukončenie

   Používanie portálu climbersroutes.com môžete kedykoľvek ukončiť vymazaním vášho profilu na portáli climbersroutes.com aj bez uvedenia dôvodu.

   Takisto my máme právo kedykoľvek zablokovať váš profil na portáli climbersroutes.com aj bez uvedenia dôvodu. K takémuto kroku pristúpime najmä v prípade porušenia vašich povinností podľa týchto podmienok alebo dlhodobej neaktivity, za ktorú spravidla považujeme neprihlásenie sa na portál climbersroutes.com dlhšie ako 12 mesiacov. V takom prípade budete mať možnosť počas 14 dní stiahnuť svoje údaje z portálu climbersroutes.com na iné úložisko. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky údaje z vášho profilu vymazané.

   Pri vymazaní vášho profilu vymažeme všetky vaše osobné údaje, nie však údaje o lezeckých cestách, mapy a sprievodcov ktorých ste pridali. Zrušením konta nezaniká licencia ktorú ste ako autor udelili prevádzkovateľovi portálu climbersroutes.com podľa týchto podmienok používania.

 3. Ochrana súkromia

  Snažíme sa zbierať iba údaje nevyhnutné na prevádzku služby. Za účelom zlepšenia obsahu a použiteľnosti portálu climbersroutes.com prevádzkovateľ automaticky zhromažďuje od všetkých návštevníkov portálu nasledovné informácie:

  • IP (Internet Protocol) adresu počítača používaného užívateľom,
  • Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky,
  • základné identifikačné údaje prehliadača v podobe tzv. 'session cookies'.

  Tieto informácie prevádzkovateľ používa výlučne na poskytovanie služieb a funkcií portálu climbersroutes.com danému používateľovi. Tieto údaje prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym tretím osobám pre komerčné alebo obchodné účely. Údaje session cookies sa ukladajú prostredníctvom prehliadača až do ich vymazania prehliadačom a slúžia na jednorázovú identifikáciu užívateľa.

  Poskytujete nám osobné údaje v rozsahoch

  • pri základnej registrácii nám meno, priezvisko a e-mailová adresa,
  • pri registrácii cez sociálnu sieť žiadame iba o email, verejné info z profilu a verejnú linku na váš profil,
  • pri objednávke dopĺňate údaje o adrese a telefónnom čísle,
  • pri registrácií za autora platených sprievodcov dopĺňate údaje o adrese, telefónnom čísle a čísle účtu,

  podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli climbersroutes.com a súhlasíte s tým, aby sme tieto údaje spracovávali a nakladali s nimi v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu Používateľa so spracovaním osobných údajov na adresu webmaster@climbersroutes.com s textom „Odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov“, pričom váš email musí súhlasiť s emailom priradeným k vašemu kontu.

  Registráciou na portáli climbersroutes.com vyhlasujete, že ste boli poučení ohľadom práv dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti môžete kedykoľvek požadovať informácie ohľadom vašich osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Postup je nasledovný:

  • overíme si vašu identitu a či sú dostupné požadované dáta,
  • spracujeme požiadavku a pošleme vám odpoveď,
  • ponecháme si v archíve komunikáciu ohľadom požiadavky, no nič z nej nezverejníme,
  • budeme sa snažiť to spracovať do 20 dní.

  V súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vyslovujete týmto súhlas so zasielaním e-mailov na kontakty, ktoré ste uviedli pri registrácii na portáli climbersroutes.com. Pôvodcom týchto e-mailov budeme výlučne my a e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môžete kedykoľvek oznámiť elektronicky buď prostredníctvom internetového formulára na adrese https://climbersroutes.com/unsubscribe, alebo keď nám pošlete e-mail na adresu webmaster@climbersroutes.com s Predmetom „INFO OFF“.

  Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Marcel Zúbrik. V prípade narušenia osobných údajov budú všetci registrovaní užívatelia informovaní prostredníctvom emailovej adresy zadanej v registrácii o rozsahu a opatreniach. Zároveň budeme informovať príslušné orgány.

  Snažíme sa dbať na vašu bezpečnosť. Všetka komunikácia prebieha cez šifrovaný kanál. Vaše heslo u nás nie je uchovávané v čitateľnej ani ľahko dešifrovateľnej podobe. Online platby sú realizované iba cez šifrovaný kanál cez všeobecne uznávanú platobnú spoločnosť (PayPal).

 4. Osobitné ustanovenia pre mobilnú aplikáciu

  Niektoré funkcionality portálu climbersroutes.com môžete využívať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Climber’s Routes Mobile pre Android dostupnej zadarmo cez obchod Google Play. Tvorcom a prevádzkovateľom mobilnej aplikácie je prevádzkovateľ tohto portálu.

  Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete:

  • Evidovať svoje prelezené cesty: vkladať, editovať a mazať cesty a synchronizovať s vaším profilom na portáli. Synchronizovať je možno maximálne 500 nových ciest od ostatnej synchronizácie.
  • Tvoriť a evidovať svoje mapy ciest (topos) – vkladať, editovať a mazať mapy a synchronizovať s vaším profilom na portáli. Synchronizovať je možno maximálne 500 nových máp od ostatnej synchronizácie.
  • Stiahnuť a prehliadať vašich kúpených sprievodcov vo formáte PDF.

  Na používanie mobilnej aplikácie sa primerane vzťahujú tieto podmienky používania, vrátane ustanovení o ochrane súkromia a správe vášho profilu.

 5. Spoločné a záverečné ustanovenia

  Tieto podmienky používania ako aj vzťahy vznikajúce na základe vašej registrácie na portáli climbersroutes.com sa riadia slovenským právom.

  Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto Podmienok. Obdobne budeme postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je nevykonateľné.

  Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmto podmienkami používania sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak ak nedôjde k takejto vzájomnej dohode budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike určeným podľa procesných pravidiel platných v Slovenskej republike.

  Tieto podmienky používania, vzhľad a funkcionalitu portálu climbersroutes.com sme oprávnení kedykoľvek zmeniť. O každej plánovanej zmene vám dáme vedieť 30 dní vopred. Pokiaľ s navrhovanou zmenou nesúhlasíte, v priebehu tridsiatich dní sa môžete rozhodnúť ukončiť svoju činnosť na portáli climbersroutes.com a zmazať svoj profil. Pokiaľ pokračujete v používaní portálu climbersroutes.com aj po uplynutí 30 dní od oznámenia zmeny má sa za to, že so zmenenými podmienkami používania súhlasíte.